കമറുദ്ധീൻ അല്‍ ബേക്കറിന്റെ രചനകള്‍

Thursday, May 12, 2016

ഊരും..ചേരിയും... തിരിച്ചറിയാത്ത തീ!!

 ഊരും..ചേരിയും തിരിച്ചറിയാത്ത തീ!!

ഒന്ന്:
നിങ്ങൾ
എരനെല്ലൂരു - കാരും
ചിറനെല്ലൂരു - കാരും
പരസ്പരം
കലഹിച്ചു
കാര്യ കാരണങ്ങൾ
ഇരു ഊരുകാർക്കും
അന്യം....

രണ്ടു്: 
ഞങ്ങൾ
കേൾവി കേട്ട ചേരിക്കാർ
കേച്ചേരിക്കാർ
കിഴക്കോട്ട് ചേരി തിരിഞ്ഞ്
എല്ലാ കലഹങ്ങളും
കാമറകണ്ണുകളാൽ
ഒപ്പിയെടുത്ത്
വാട്ട്സപ്പിൽ 
ലോകത്തെ അറിയിച്ച്
ഒന്നാമനായി
കേമനായി..

മൂന്ന്: 
ഊരുകാർ
എരനെല്ലൂരുകാർ
ചിരനെല്ലൂരിലെ
 ഊരുകളും
ചിറനെല്ലൂരുകാർ
എരനെല്ലൂരിലെ
ഊരുകളും
തീയിട്ടു !!!

നാല്:
ചേരിക്കാർ
എരനെല്ലൂരുകാരും
ചിറനെല്ലൂരുകാരും
ചേർന്ന്
കേച്ചേരി,
കിഴക്കേ ചേരിയിലെ 
 ഊരുകൾ
ഒന്നായി തീയിട്ടു

അഞ്ച്: 
തീ...  
നാളങ്ങൾക്ക്
പക്ഷവും...
ചേരിയും...  
ഊരും....
പേരും...
നാളും...
 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല !!!

ആറ് : 
സാറ്റലൈറ്റ് തകരാർ
പരിഹരിപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ
നാലാമതുരംഗം പ്രക്ഷേപണം
മുടങ്ങിയതിൽ ഖേദം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വെന്ന്
ഊരും ചേരിയും തിരിഞ്ഞ്
ചർച്ചയ്ക്ക് ചട്ടം കെട്ടിയിരുന്ന
ചാനൽകാർ ഒന്നായി
വെണ്ടക്ക നിരത്തി....
Share:

0 comments:

Copyright © Kamar Al Baker | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com